مدیریت کتاب خانه
37 بازدید
محل ارائه: حوزه علیمه فیضیه مازنداران
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1378
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تجزیه و تحلیل کننده و برنامه نویس
زبان : فارسی
نرم افزار با زبان فاکس پرو و در محیط داس در زمینه مدیریت کتابخانه با موضوعات ثبت کتاب و رده بندی،امانت و گزارشات متنوع... تهیه شده است