عبدالله سباء افسانه تاریخ
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به بررسی چگونگی پیدایش وازه شیعه و شخصیت عبدالله سبا می پردازد