مهارت تفکر(1)
64 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2013 8:28:00 AM
موضوع: روانشناسی

به نام خدا

وجه تمایز ما انسان ها با همه موجودات هم درسازگاری،هم در دفاع، قدرت تفکر است.

درگذشته ، معتقد بودند که تفکر و تیز هوش بودن یک استعداد است که همه ندارند بلکه برخی افراد از این نعمت الهی برخوردار هستند.

اما امروزه معتقدند که قدرت تفکر یک استعدادی است خدادادی که در وجود همه انسان ها است اما باتمرین وممارست  می توان آن را به حد اعلی شکوفا کرد یا در همان حداقل بماند.

لذا شکوفایی قدرت تفکر،غیر از تمرین نیاز به مهارت دارد.

مهارت اول:تفکر نقادانه

مهارت دوم:تفکر خلاق

مهارت سوم:حل مساله

 

ادامه دارد